fbpx

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden en/of de Leverancier verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen;

b. Leverancier: onder Leverancier wordt verstaan de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbieding heeft uitgebracht;

c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de Leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Afwijking van enige bepaling van deze voorwaarden is alleen schriftelijk mogelijk.

3. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing tussen partijen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, begrotingen, etc. [verder: ”aanbieding”] zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Leverancier is niet gehouden tot het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever.

2. Aanbiedingen kunnen slechts ongewijzigd worden aanvaard. Leverancier is slechts aan de aanbieding gebonden indien de Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na toezending aan Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt. Onder aanbieding wordt verstaan een aan de Opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

3. Indien de Opdrachtgever de aanbieding niet binnen 30 dagen schriftelijk heeft aanvaard, maar er desondanks mee instemt dat Leverancier een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de aanbieding als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Leverancier eerst nadat deze schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts rechtsgeldig indien de ontvangst van de betreffende e-mail is bevestigd door de Leverancier.

4. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts dan geldig indien Leverancier dit schriftelijk heeft bevestigd en de Opdrachtgever hiertegen niet binnen vijf dagen na datum van deze bevestiging bezwaar heeft gemaakt.

5. Leverancier heeft het recht om van Opdrachtgever een door hem getekende akkoordverklaring te vragen. Indien Leverancier hierom vraagt, is Leverancier niet gehouden tot enige uitvoering van de betreffende aanvulling/wijziging in de overeenkomst over te gaan indien en zo lang de betreffende akkoordverklaring niet door Leverancier is ontvangen.

 

Artikel 4: Annulering

De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de Leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de Leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de Leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit [inclusief menskracht], ingekochte materialen, ingeroepen diensten, bij derden aangegane verplichtingen en opslag.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Leverancier zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een optimaal resultaat. Voor zover mogelijk zal Leverancier Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De uitvoering door Leverancier van de overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Leverancier verstrekte gegevens.

3. Leverancier zal, namens Opdrachtgever, toezicht houden op de uitvoering van, aan grafische of andere derden te verstrekken opdrachten, uitsluitend indien en voor zover hiervoor door Opdrachtgever begeleidingsuren worden vergoed aan Leverancier. Leverancier zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een overeenkomst met een productiebedrijf. Leverancier kan Opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd. Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Leverancier de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd. Ook indien werkzaamheden van Leverancier inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door Opdrachtgever worden vergoed.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de Leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax of email.

6. Leverancier kan van de contacten die zij heeft met Opdrachtgever contactrapporten opmaken. Deze rapporten kunnen ter akkoordbevinding aan Opdrachtgever worden toegezonden. Wanneer Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt aangenomen dat Opdrachtgever akkoord gaat met de inhoud en zijn beide partijen gebonden aan de inhoud van het rapport.

7. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever kunnen door Leverancier werkzaamheden worden verricht vóór dat Opdrachtgever de begroting heeft goedgekeurd. Leverancier zal alsdan haar honorarium en bijkomende kosten doorberekenen aan Opdrachtgever op basis van de geoffreerde bedragen.

 

Artikel 6: Prijzen

1. De levering van de goederen en diensten geschiedt tegen de prijzen zoals in de geaccepteerde aanbieding, dan wel in de opdrachtbevestiging van de Leverancier, zijn vermeld. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), kosten van vervoer en/of verzending, andere in verband met de levering te maken kosten en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die de Leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 7: Prijswijzigingen

1. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd na het sluiten van de overeenkomst worden gewijzigd, dan is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende factoren wordt ondermeer verstaan: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten en sociale verzekeringen, sturing met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: in geval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel de voorwaarden voor de uitvoering, in geval van afwijking van de bedragen van stelposten en van verrekenbare geschatte hoeveelheden.

3. Van meerwerk is sprake wanneer:

a. Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen prestaties wenst die een verzwaring of uitbreiding van de werkzaamheden als gevolg hebben;

b. Opdrachtgever ondeugdelijke materialen aanlevert die de Leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten;

c. er sprake is van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten;

d. Leverancier aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst omdat dit naar het redelijke oordeel van Leverancier noodzakelijk is op grond van nieuwe of gewijzigde standaarden, technieken, versies, etc.

4. Indien Leverancier van mening is dat sprake is van meer- of minderwerk, dan stelt hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en licht hij Opdrachtgever in over de gevolgen voor de prijs waartegen en de termijn waarbinnen Leverancier zijn verplichtingen kan voldoen.

5. Opdrachtgever stemt in met meer- of minderwerk en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen vijf dagen bij Leverancier bezwaar maakt.

6. Leverancier is niet verplicht om minderwerk te aanvaarden. Indien een opdracht tot minderwerk wel wordt geaccepteerd dan mag Leverancier 10% over de niet verrichte werkzaamheden in rekening brengen.

 

Artikel 8: Facturen

1. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Leverancier kan bepalen dat betaling contant bij aflevering dient plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de Leverancier is vereist. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-) rente verschuldigd.

2. De Leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk en proeven.

3. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de Leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de Leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering vermeerderd met rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de Leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de Leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden voor (rechts-)personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf gesteld op 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van EUR 100,00. De buitengerechtelijke kosten worden voor (rechts-)personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf bepaald op basis van artikel 6:96 lid 4 BW en de daarop gebaseerde besluiten.

5. Leverancier is gerechtigd om opdrachten die voor langere periode lopen (> 2 maanden) deelfacturen te sturen naar ratio van tot dan toe gerealiseerde uren/werkzaamheden. Leverancier is daarbij ook gerechtigd om opdrachten gedeeltelijk te factureren indien een opdracht door toedoen/nalatigheid van Opdrachtgever niet afgerond kan worden, bijvoorbeeld door geen c.q. late feedback, het niet verstrekken van verzochte informatie of uitstel door de Opdrachtgever.

 

Artikel 9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de Leverancier zijn bedrijf uitoefent.

2. De Leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de Leverancier te leveren zaken. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de Leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de Leverancier aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de Leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De Leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Termijn van levering

1. Een door de Leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft.

2. De binding van de Leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de Leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de Leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de Leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 3 van artikel 5 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 17 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 8 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de Leverancier nodig is. De Leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de Leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering

1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de Leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 6 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden, althans de aflevering.

2. De Leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. De prestatie van de Leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de Leverancier ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Leverancier terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. De Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 13: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, rekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de Leverancier ter inzage. De Leverancier zal de Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de Leverancier gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de Leverancier ter inzage. De Leverancier zal de Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho’s en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

Artikel 15: Intellectuele Eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de Leverancier steeds de rechthebbende op alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder octrooirecht, modelrecht en het auteursrecht. Dit omvat alle vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen, modellen, werken, detailtekeningen, geluidsopnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, concepten, opmaakbestanden en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

2. De door de Leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, geluidsopnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, concepten, opmaakbestanden en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de Leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

3. De Opdrachtgever verkrijgt na levering door de Leverancier en volledige betaling van alle aan Leverancier verschuldigde bedragen, het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht tot gebruik van de door de Leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van lid 2 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken voor de bij het aangaan van de overeenkomst door de Opdrachtgever opgegeven bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik van de vervaardigde werken, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier bekend te zijn gemaakt.

4. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Leverancier niet gerechtigd de vervaardigde werken te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven, komt Leverancier, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van ten minste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van EUR 500,-.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

6. Het is Leverancier toegestaan om de vervaardigde werken te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

8. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Leverancier te allen tijde gerechtigd omzijn naam op het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

 

Artikel 16: Eigendom Opdrachtgever, pandrecht

1. De Leverancier zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de Leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de Leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Opdrachtgever de Leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De Opdrachtgever verleent de Leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de Leverancier door hem in de macht van de Leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de Leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. Indien voor de vestiging van het pandrecht enige medewerking van Opdrachtgever is vereist, dan verplicht Opdrachtgever zich om op het eerste verzoek van Leverancier kosteloos deze medewerking te verlenen.

 

Artikel 17: Door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien de Opdrachtgever met de Leverancier is overeengekomen, dat de Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Opdrachtgever zal hiertoe instructies van de Leverancier vragen.

2. De Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de Leverancier vragen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de Leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de Leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. De Leverancier is niet gehouden de van de Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. De Leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de Opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de Leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

6. De Opdrachtgever is gehouden de Leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

7. De Leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De Opdrachtgever is op verzoek van de Leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de Leverancier af te halen.

 

Artikel 19: Overmacht

1. Tekortkomingen van de Leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van de Leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, abnormale weersomstandigheden, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, storingen in levering van energie, brand, verlies of beschadiging bij transport, diefstal, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de Leverancier toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

Artikel 20: Aansprakelijkheid

1. Indien de Leverancier aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a. de aansprakelijkheid van Leverancier, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

b. indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot

c. de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheidsverzekering betrekking heeft in afwijking van hetgeen in sub a van dit lid is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden gefactureerd bedrag voor door Leverancier direct gemaakte kosten/uren. Inkoop, inhuur van derden vallen daar niet onder.

d. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Leverancier of zijn ondergeschikten.

e. Leverancier is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De Leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door de Leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever de Leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de Leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de Leverancier getoonde monster en de later door de Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

5. Indien de Opdrachtgever een website heeft gebouwd voor Leverancier en daarin zijn prijzen/voorwaarden van Opdrachtgever anders vermeld dan deze zijn opgegeven door de Opdrachtgever, dan is Leverancier enkel gehouden tot het corrigeren van de foutieve vermelding. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor directe – of indirecte schade die het gevolg is van de foutieve vermelding op de website.

6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat Leverancier de werkzaamheden op basis van de overeenkomst heeft voltooid. 7. Na het voltooien van de werkzaamheden uit de overeenkomst zijn noch Opdrachtgever noch Leverancier jegens elkaar gehouden tot een bewaarplicht met betrekking tot de vervaardigde werken, gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 21: Garanties en vrijwaringen

1. Leverancier garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de Leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de Leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier of door Leverancier ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de opdracht en/of toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

4. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte of aangegeven materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt.

5. Indien Leverancier door derden wordt aangesproken zoals in de vorige leden van dit artikel bedoeld, dan is Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel in als buiten bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat nuttig c.q. nodig is in het belang van Leverancier. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade [waaronder advocaatkosten en kosten van andere adviseurs] die aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 22 : Reclame

1. Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, per aangetekende brief te geschieden, binnen twee weken na: – levering van de goederen en/of diensten als bedoeld in de overeenkomst; – de advisering over/de organisatie van/de totstandkoming van schriftelijke overeenkomsten (inclusief de aanvullingen en/of wijzigingen, alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst) ten behoeve van, de door Opdrachtgever georganiseerde activiteiten; – het moment waarop het gebrek met betrekking tot de door Leverancier geleverde goederen en/of diensten c.q. de door Leverancier georganiseerde activiteiten, redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.

2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen twee weken na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de facturen als vaststaand gegeven tussen partijen zullen worden aangemerkt.

 

Artikel 23 : Verbod overname personeel

Het is Opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin Leverancier werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer werknemers van Leverancier, althans derden die door Leverancier zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten, zulks op straffe van verbeurte aan Leverancier van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per overtreding, vermeerderd met een boete van EUR 5.000,= per dag of dagdeel dat de overtreding van dit verbod voortduurt, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding voor zover deze het genoemde bedrag mocht overstijgen en onverminderd het recht van Leverancier om nakoming te vorderen.

 

Artikel 24 : Rangorde

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, bijlagen bij de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of andere algemene voorwaarden, is de volgende rangorde van toepassing:

1. De Overeenkomst

2. De bijlagen bij de Overeenkomst

3. Deze Algemene Voorwaarden

4. Nadere Algemene Voorwaarden

 

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. De rechter in het arrondissement waar Leverancier is gevestigd en/of kantoor houdt is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Daarnaast kan Leverancier er ook voor kiezen om geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd en/of kantoor houdt.